کارگروه های تخصص شرکت سپهر طراحان البرز

مکانیک ماشین های کشاورزی

آبیاری

کشاورزی هوشمند

صنایع غذایی

صنایع تبدیلی و تکمیلی

گلخانه

قارچ و کمپوست و خاک

حیات وحش و حیوانات

دامپروری

طیور و ماکیان

شیلات و آبزی پروری

زراعت و باغبانی

تیم کارشناسی و مشاوران شرکت سپهر طراحان البرز

مهندس محمد سراهنگ

کارشناس مکانیک ماشین های کشاورزی

خانم مهندس سعیدی

کارشناس ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی

مهندس علی معرف زاده

کارشناس ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی

خانم مهندس رئیسی

کارشناس ارشد علوم باغبانی

مهندس امین انتظاری

کارشناس ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی

خانم دکتر زارع تبار

دکتری شیلات و آبزی پروری

مهندس امین نعمتی

کارشناس معماری

خانم مهندس سعیدی​

کارشناس باغبانی