خدمات بین المللی مهندسین مشاور دامپروری و دامداری

شرکت سپهر طراحان البرز

لوگوی شرکت سپهر طراحان البرز

خدمات مهندسین مشاور دامپروری و دامداری

خدمات بین المللی مهندسین مشاور دامپروری و دامداری قابل ارائه در شرکت سپهر طراحان البرز شامل موارد زیر است که براساس دانش فنی و امکانات موجود در مجموعه ارائه می شود.

امکانسنجی

مطالعات امکانسنجی ، نگارش طرح توجیهی فنی و مالی ، بررسی اقتصادی و مطالعات بازار .

طراحی مهندسی

طراحی نقشه های جانمایی و فنی و اجرایی سازه و تآسیسات ، طراحی تجهیزات و ماشین الات ، طراحی مهندسی معکوس ، طراحی سه بعدی و شماتیک .

مشاوره و مدیریت

مشاوره تخصصی تولید ، مشاوره سرمایه گذاری ، مدیریت و کنترل پروژه ، نظارت بر اجرای پروژه.

اجراء و تأمین

پیمانکاری و اجرای پروژه ، تأمین تجهیزات و ماشین آلات.

مهندسین مشاور دامپروری و دامداری - مشاور پرورش گوسفند

گوسفند داری

 • مطالعات امکانسنجی گوسفند داری
 • نگارش طرح توجیه فنی و مالی گوسفند داری
 • طراحی نقشه های جانمایی و فنی و اجرایی گوسفند داری
 • طراحی سه بعدی و شماتیک گوسفند داری
 • مشاور و ناظر اجرای پروژه های گوسفند داری
 • تأمین تجهیزات و تأسیسات گوسفند داری
 • پیمانکار و مجری احداث گوسفند داری
مهندسین مشاور دامپروری و دامداری - مشاور گاوداری

گاوداری

 • مطالعات امکانسنجی گاوداری
 • نگارش طرح توجیه فنی و مالی گاوداری
 • طراحی نقشه های جانمایی و فنی و اجرایی گاوداری
 • طراحی سه بعدی و شماتیک گاوداری
 • مشاور و ناظر اجرای پروژه های گاوداری
 • تأمین تجهیزات و تأسیسات گاوداری
 • پیمانکار و مجری احداث گاوداری
مهندسین مشاور دامپروری و دامداری - مشاور پرورش بز

پرورش بز

 • مطالعات امکانسنجی پرورش بز
 • نگارش طرح توجیه فنی و مالی پرورش بز
 • طراحی نقشه های جانمایی و فنی و اجرایی پرورش بز
 • طراحی سه بعدی و شماتیک پرورش بز
 • مشاور و ناظر اجرای پروژه های پرورش بز
 • تأمین تجهیزات و تأسیسات پرورش بز
 • پیمانکار و مجری احداث مزارع پرورش بز
مهندسین مشاور دامپروری و دامداری - مشاور پرورش شتر

پرورش شتر

 • مطالعات امکانسنجی پرورش شتر
 • نگارش طرح توجیه فنی و مالی پرورش شتر
 • طراحی نقشه های جانمایی و فنی و اجرایی پرورش شتر
 • طراحی سه بعدی و شماتیک پرورش شتر
 • مشاور و ناظر اجرای پروژه های پرورش شتر
 • تأمین تجهیزات و تأسیسات پرورش شتر
 • پیمانکار و مجری احداث مزارع پرورش شتر
مهندسین مشاور دامپروری و دامداری - مشاور پرورش الاغ

پرورش الاغ

 • مطالعات امکانسنجی پرورش الاغ
 • نگارش طرح توجیه فنی و مالی پرورش الاغ
 • طراحی نقشه های جانمایی و فنی و اجرایی پرورش الاغ
 • طراحی سه بعدی و شماتیک پرورش الاغ
 • مشاور و ناظر اجرای پروژه های پرورش الاغ
 • تأمین تجهیزات و تأسیسات پرورش الاغ
 • پیمانکار و مجری احداث پرورش الاغ
مهندسین مشاور دامپروری و دامداری - مشاور پرورش اسب

پرورش اسب

 • مطالعات امکانسنجی پرورش اسب
 • نگارش طرح توجیه فنی و مالی پرورش اسب
 • طراحی نقشه های جانمایی و فنی و اجرایی پرورش اسب
 • طراحی سه بعدی و شماتیک پرورش اسب
 • مشاور و ناظر اجرای پروژه های پرورش اسب
 • تأمین تجهیزات و تأسیسات پرورش اسب
 • پیمانکار و مجری احداث پرورش اسب
مهندسین مشاور دامپروری و دامداری - مشاور پرورش آهو

پرورش آهو

 • مطالعات امکانسنجی پرورش آهو
 • نگارش طرح توجیه فنی و مالی پرورش آهو
 • طراحی نقشه های جانمایی و فنی و اجرایی پرورش آهو
 • طراحی سه بعدی و شماتیک پرورش آهو
 • مشاور و ناظر اجرای پروژه های پرورش آهو
 • تأمین تجهیزات و تأسیسات پرورش آهو
 • پیمانکار و مجری احداث پرورش آهو
مهندسین مشاور دامپروری و دامداری - مشاور پرورش گوزن

پرورش گوزن

 • مطالعات امکانسنجی پرورش گوزن
 • نگارش طرح توجیه فنی و مالی پرورش گوزن
 • طراحی نقشه های جانمایی و فنی و اجرایی پرورش گوزن
 • طراحی سه بعدی و شماتیک پرورش گوزن
 • مشاور و ناظر اجرای پروژه های پرورش گوزن
 • تأمین تجهیزات و تأسیسات پرورش گوزن
 • پیمانکار و مجری احداث پرورش گوزن
لوگوی شرکت سپهر طراحان البرز

رسالت شرکت سپهر طراحان البرز

شرکت مهندسین مشاور دامپروری و دامداری سپهر طراحان البرز ، در نظر دارد تا با تکیه بر دانش تخصصی مهندسان مشاور خود ، تولید و سرمایه گذاری در بخش های مختلف دامپروری و دامداری را با آخرین دست آوردهای دانشگاهی در سراسر جهان بهبود بخشد.

ما از تمام کسانی که قصد سرمایه گذاری در بخش های مختلف دامپروری و دامداری در هر کجای دنیا را دارند ، دعوت می کنیم تا قبل از انجام هر کاری با شرکت مهندسین مشاور دامپروری و دامداری سپهر طراحان البرز تماس گرفته و از مشاوره های تخصصی ما در بخش سرمایه گذاری و تولید بهره مند گردند و سرمایه خود را هوشمندانه وارد چرخه تولید نمایند.