خدمات بین المللی مهندسین مشاور حیات وحش و محیط زیست

شرکت سپهر طراحان البرز

لوگوی شرکت سپهر طراحان البرز

خدمات مهندسین مشاور حیات وحش و محیط زیست

خدمات بین المللی مهندسین مشاور حیات وحش و محیط زیست قابل ارائه در شرکت سپهر طراحان البرز شامل موارد زیر است که براساس دانش فنی و امکانات موجود در مجموعه ارائه می شود.

امکانسنجی

مطالعات امکانسنجی ، نگارش طرح توجیهی فنی و مالی ، بررسی اقتصادی و مطالعات بازار .

طراحی مهندسی

طراحی نقشه های جانمایی و فنی و اجرایی سازه و تآسیسات ، طراحی تجهیزات و ماشین الات ، طراحی مهندسی معکوس ، طراحی سه بعدی و شماتیک .

مشاوره و مدیریت

مشاوره تخصصی تولید ، مشاوره سرمایه گذاری ، مدیریت و کنترل پروژه ، نظارت بر اجرای پروژه.

اجراء و تأمین

پیمانکاری و اجرای پروژه ، تأمین تجهیزات و ماشین آلات.

مهندسین مشاور حیات وحش و محیط زیست - مشاور طراحی پارک طوطی ها

باغ پرندگان

 • مطالعات امکانسنجی باغ پرندگان
 • نگارش طرح توجیه فنی و مالی باغ پرندگان
 • طراحی نقشه های جانمایی و فنی و اجرایی باغ پرندگان
 • طراحی سه بعدی و شماتیک باغ پرندگان
 • مشاور و ناظر اجرای پروژه های باغ پرندگان
 • تأمین تجهیزات و تأسیسات باغ پرندگان
 • پیمانکار و مجری احداث باغ پرندگان
مهندسین مشاور حیات وحش و محیط زیست - مشاور طراحی باغ وحش

باغ وحش

 • مطالعات امکانسنجی باغ وحش
 • نگارش طرح توجیه فنی و مالی باغ وحش
 • طراحی نقشه های جانمایی و فنی و اجرایی باغ وحش
 • طراحی سه بعدی و شماتیک باغ وحش
 • مشاور و ناظر اجرای پروژه های باغ وحش
 • تأمین تجهیزات و تأسیسات باغ وحش
 • پیمانکار و مجری احداث باغ وحش
مهندسین مشاور حیات وحش و محیط زیست - مشاور طراحی سافاری پارک وحش

سافاری پارک وحش

 • مطالعات امکانسنجی سافاری پارک وحش
 • نگارش طرح توجیه فنی و مالی سافاری پارک وحش
 • طراحی نقشه های جانمایی و فنی و اجرایی سافاری پارک وحش
 • طراحی سه بعدی و شماتیک سافاری پارک وحش
 • مشاور و ناظر اجرای پروژه های سافاری پارک وحش
 • تأمین تجهیزات و تأسیسات سافاری پارک وحش
 • پیمانکار و مجری احداث سافاری پارک وحش
مهندسین مشاور حیات وحش و محیط زیست - مشاور طراحی کروکودیل پارک

کروکودیل پارک

 • مطالعات امکانسنجی کروکودیل پارک
 • نگارش طرح توجیه فنی و مالی کروکودیل پارک
 • طراحی نقشه های جانمایی و فنی و اجرایی کروکودیل پارک
 • طراحی سه بعدی و شماتیک کروکودیل پارک
 • مشاور و ناظر اجرای پروژه های کروکودیل پارک
 • تأمین تجهیزات و تأسیسات کروکودیل پارک
 • پیمانکار و مجری احداث کروکودیل پارک
مهندسین مشاور حیات وحش و محیط زیست - مشاور طراحی باغ پرندگان

پارک طوطی ها

 • مطالعات امکانسنجی پارک طوطی ها
 • نگارش طرح توجیه فنی و مالی پارک طوطی ها
 • طراحی نقشه های جانمایی و فنی و اجرایی پارک طوطی ها
 • طراحی سه بعدی و شماتیک پارک طوطی ها
 • مشاور و ناظر اجرای پروژه های پارک طوطی ها
 • تأمین تجهیزات و تأسیسات پارک طوطی ها
 • پیمانکار و مجری احداث پارک طوطی ها
مهندسین مشاور حیات وحش و محیط زیست - مشاور طراحی پارک خزندگان

پارک خزندگان

 • مطالعات امکانسنجی پارک خزندگان
 • نگارش طرح توجیه فنی و مالی پارک خزندگان
 • طراحی نقشه های جانمایی و فنی و اجرایی پارک خزندگان
 • طراحی سه بعدی و شماتیک پارک خزندگان
 • مشاور و ناظر اجرای پروژه های پارک خزندگان
 • تأمین تجهیزات و تأسیسات پارک خزندگان
 • پیمانکار و مجری احداث پارک خزندگان
مهندسین مشاور حیات وحش و محیط زیست - مشاور طراحی کوی پارک

کوی پارک

 • مطالعات امکانسنجی کوی پارک
 • نگارش طرح توجیه فنی و مالی کوی پارک
 • طراحی نقشه های جانمایی و فنی و اجرایی کوی پارک
 • طراحی سه بعدی و شماتیک کوی پارک
 • مشاور و ناظر اجرای پروژه های کوی پارک
 • تأمین تجهیزات و تأسیسات کوی پارک
 • پیمانکار و مجری احداث کوی پارک
مهندسین مشاور حیات وحش و محیط زیست - مشاور طراحی پارک شترمرغ ها

پارک شترمرغ ها

 • مطالعات امکانسنجی پارک شترمرغ ها
 • نگارش طرح توجیه فنی و مالی پارک شترمرغ ها
 • طراحی نقشه های جانمایی و فنی و اجرایی پارک شترمرغ ها
 • طراحی سه بعدی و شماتیک پارک شترمرغ ها
 • مشاور و ناظر اجرای پروژه های پارک شترمرغ ها
 • تأمین تجهیزات و تأسیسات پارک شترمرغ ها
 • پیمانکار و مجری احداث پارک شترمرغ ها
مهندسین مشاور حیات وحش و محیط زیست - مشاور طراحی مزرعه پارک

مزرعه پارک

 • مطالعات امکانسنجی مزرعه پارک
 • نگارش طرح توجیه فنی و مالی مزرعه پارک
 • طراحی نقشه های جانمایی و فنی و اجرایی مزرعه پارک
 • طراحی سه بعدی و شماتیک مزرعه پارک
 • مشاور و ناظر اجرای پروژه های مزرعه پارک
 • تأمین تجهیزات و تأسیسات مزرعه پارک
 • پیمانکار و مجری احداث مزرعه پارک
مهندسین مشاور حیات وحش و محیط زیست - مشاور طراحی شکارگاه حیوانات و پرندگان

شکارگاه پرندگان و حیوانات

 • مطالعات امکانسنجی شکارگاه پرندگان و حیوانات
 • نگارش طرح توجیه فنی و مالی شکارگاه پرندگان و حیوانات
 • طراحی نقشه های جانمایی و فنی و اجرایی شکارگاه پرندگان و حیوانات
 • طراحی سه بعدی و شماتیک شکارگاه پرندگان و حیوانات
 • مشاور و ناظر اجرای پروژه های شکارگاه پرندگان و حیوانات
 • تأمین تجهیزات و تأسیسات شکارگاه پرندگان و حیوانات
 • پیمانکار و مجری احداث شکارگاه پرندگان و حیوانات
لوگوی شرکت سپهر طراحان البرز

رسالت شرکت سپهر طراحان البرز

شرکت مهندسین مشاور حیات وحش و محیط زیست سپهر طراحان البرز ، در نظر دارد تا با تکیه بر دانش تخصصی مهندسان مشاور خود ، تولید و سرمایه گذاری در بخش های مختلف حیات وحش و محیط زیست را با آخرین دست آوردهای دانشگاهی در سراسر جهان بهبود بخشد.

ما از تمام کسانی که قصد سرمایه گذاری در بخش های مختلف حیات و حش و محیط زیست در هر کجای دنیا را دارند ، دعوت می کنیم تا قبل از انجام هر کاری با شرکت مهندسین مشاور حیات وحش و محیط زیست سپهر طراحان البرز تماس گرفته و از مشاوره های تخصصی ما در بخش سرمایه گذاری و تولید بهره مند گردند و سرمایه خود را هوشمندانه وارد چرخه تولید نمایند.